JESTEM OSOBĄ BEZROBOTNĄ

DOFINANSOWANIE OD

5.000-20.000zł

JESTEM OSOBĄ PRACUJĄCĄ

DOFINANSOWANIE OD

5.000-20.000zł

JESTEM WŁAŚCICIELEM FIRMY

DOFINANSOWANIE OD

30.000-100.000zł

1. Bezpłatne kursy PRO oraz dowolne kursy i szkolenia dla wymienionej poniżej grupy osób:

 1. osoba bezrobotna,
 2. osoba poszukująca pracy:
 3. będąca w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego, z winy pracodawcy,
 4. pracująca u pracodawcy w stanie upadłości lub likwidacji,
 5. otrzymująca świadczenia socjalne na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny,
 6. uczestnicząca w indywidualnym programie integracji lub zajęciach Centrum Integracji Społecznej,
 7. będąca żołnierzem rezerwy,
 8. pobierająca rentę szkoleniową,
 9. pobierająca świadczenie szkoleniowe wypłacane przez pracodawcę,
 10. będąca domownikiem lub małżonkiem rolnika, szukającym pracy poza rolnictwem i podlegającemu ubezpieczeniu społecznemu,
 11. będąca cudzoziemcem, m.in. obywatelem państwa należącego do Unii Europejskiej lub państwa, które zawarło odpowiednie umowy ze Wspólnotą Europejską; uchodźcą; osoba posiadającą zezwolenie na pobyt stały, osiedlenie się,
 12. niepracująca w wieku 45 lat i powyżej.
 13. Żołnierzowi zawodowemu i byłemu żołnierzowi zawodowemu pokrywa się koszty przekwalifikowania zawodowego -REKONWERSJA.
  po 4 latach służby wojskowej – 100% (3082,50 zł)
  po 9 latach służby wojskowej – 200% (6165,00 zł)
  po 15 latach służby wojskowej – 300% (9247,50 zł)
 14. Z pomocy rekonwersyjnej bezterminowo korzystać mogą:
  żołnierz zawodowy, który został zwolniony z zawodowej służby wojskowej wskutek ustalenia przez wojskową komisję lekarską niezdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej w następstwie wypadku lub choroby pozostającej w związku z pełnieniem służby wojskowej poza granicami państwa,
  małżonek oraz dzieci pozostające na utrzymaniu żołnierzy zawodowych którzy zaginęli lub ponieśli śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych.

WAŻNE:
AST jest wpisana do ogólnopolskiego Rejestru Instytucji Szkoleniowych, prowadzonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, pod numerem ewidencyjnym 2.02/00127/2018.
Osoby bezrobotne lub poszukujące pracy, zainteresowane naszymi kursami, mogą uzyskać  finansowanie z takich instytucji jak: Fundusz Pracy, PFRON lub fundusze pomocowe Unii Europejskiej. Z  wnioskiem o sfinansowanie kursu należy zgłosić się do swojego Urzędu Pracy.
Prawo do bezpłatnej realizacji kursu przez osoby bezrobotne wynika z ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, z późniejszymi zmianami.

KTO JESZCZE MOŻE OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

Osoby zatrudnione w firmach związanych z branżą zdrowia i fitness mogą dostać dofinansowanie w ramach KFS (Krajowego Funduszu Szkoleniowego). Z wnioskiem o sfinansowanie kursu należy zgłosić się do swojego Urzędu Pracy.

CO NALEŻY ZROBIĆ ABY UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE?

 1. Wypełnij formularz
 2. Wyślij go po wypełnieniu
 3. AST poprowadzi Cię "za rękę" dalej

2. Bezpłatny kurs dla osoby zgłaszającej grupę, minimum 5 osób + Ty (czyl razem 6 osób).

Samodzielnie ogłaszasz w internecie, na uczelni, że poszukujesz chętnych do udziału w kursie i samodzielnie prowadzisz  akcję promocyjno – reklamową wykorzystując własne kanały np: facebook, instagram, znajomi, fora dyskusyjne i tematyczne portale internetowe, czaty, ogłoszenia bezpłatne, plakaty.
Po zebraniu swojej grupy, przesyłasz do Nas listę z nazwiskami i wybranym dowolnie terminem kursu.
Następnie grupa 5 osób wpłaca pełną kwotę kursu, a Ty jako 6 osoba otrzymujesz kurs bezpłatnie.

3. Dofinansowania dla pracodawców. Wsparcie BUR/PFR

4. Dofinansowania dla osób zatrudnionych. Wsparcie BUR/PFR

Wybierz swoje miasto, odpowiedni termin i… zapisz się na kurs. Kiedy, jeśli nie teraz?

23

MIASTA W POLSCE

48

RODZAJÓW KURSÓW

10859

Kursantów