REGULAMIN AKADEMIA SZKOLENIA TRENERÓW SPORTU, TURYSTYKI I REKREACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów o świadczenie usług szkoleniowych przez AKADEMIA SZKOLENIA TRENERÓW SPORTU, TURYSTYKI I REKREACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą we Wrocławiu.

2. Definicje użytych pojęć.

Organizator – AKADEMIA SZKOLENIA TRENERÓW SPORTU, TURYSTYKI I REKREACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą, ul. Pigwowa 6/29, 52-210 Wrocław ; telefon 883 303 702, e-mail: sekretariat@ast.edu.pl, NIP 8971802290.

Strona internetowa – prowadzony przez Organizatora serwis pod adresem www.ast.edu.pl, za pośrednictwem którego można uzyskać informacje o organizowanych Kursach lub Szkoleniach, zapisać się na Kurs lub Szkolenie oraz zawrzeć Umowę o świadczenie usługi szkoleniowej.

Uczestnik – osoba fizyczna posiadająca co najmniej 16 lat, która zapisała się na Kurs lub Szkolenie organizowane przez Organizatora.

Konsument – Uczestnik, który zapisał się na Kurs lub Szkolenie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

Szkolenie – obejmuje przeprowadzenie wykładu lub zajęć praktycznych po ukończeniu których Uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający jego udział w szkoleniu.

Kurs – obejmuje przeprowadzenie wykładu lub zajęć praktycznych, zakończone odbyciem egzaminu potwierdzającego uzyskanie wiedzy i umiejętności z zakresu objętego przedmiotem kursu.

Infolinia – centrum obsługi telefonicznej, dostępne pod numerem telefonu zamieszczonym na Stronie internetowej, za pośrednictwem którego może uzyskać od Organizatora informacje o organizowanych przez niego Kursach i Szkoleniach, zasadach zapisywania się na Kursy i Szkolenia, sposobie odstąpienia od umowy oraz procedurze reklamacyjnej. Infolinia jest czynna w dni robocze w godzinach 8:00 – 17:00.Numer infolinii 883 303 702.

Dzień roboczy– dniem roboczym jest każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych określonych w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. 1951 nr. 4 poz. 28 z poźn. zm.).

Umowa na świadczenie usługi szkoleniowej – umowa, której przedmiotem jest przeprowadzenie przez Organizatora Kursu lub Szkolenia na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

1. Umowa o świadczenie usługi szkoleniowej zawierana jest za pośrednictwem Strony internetowej lub przy użyciu poczty elektronicznej (e-mail).

2. Umowa o świadczenie usługi szkoleniowej jest zawierana w języku polskim.

3. Do współpracy ze Stroną internetową wymagane jest posiadanie urządzenia podłączonego do sieci internetowej z zainstalowaną przeglądarką internetową: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Apple Safari, Opera. Zaleca się używanie najnowszych wersji przeglądarek internetowych dostępnych na urządzeniach. Nie jest wymagane instalowanie dodatkowych rozszerzeń lub wtyczek. Do otrzymywania od Organizatora informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) konieczne jest posiadanie przez Uczestnika aktywnego konta poczty elektronicznej (skrzynki elektronicznej).

4. Organizator w ramach prowadzonej Strony internetowej świadczy usługi drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 r. poz. 1422) w zakresie dostępu do Strony internetowej oraz przesyłania wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail).

5. Organizator posiada wszelkie niezbędne uprawnienia do organizowania Kursów i Szkoleń.

II. Szkolenia i Kursy

1. Informacje dotyczące organizowanych przez Organizatora Kursów lub Szkoleń znajdują się na Stronie internetowej i obejmują:

2. Program Kursu lub Szkolenia;

3. Terminy i lokalizacje w jakich będzie organizowany Kurs lub Szkolenie;

4. Zakres świadczeń objętych ceną za Kurs lub Szkolenie;

5. Cena Kursu lub Szkolenia.

6. Liczba miejsc dla osób uczestniczących w Kursie lub Szkoleniu jest ograniczona. O uczestnictwie w Kursie lub Szkoleniu decyduje kolejność zapisów.

7. Warunkiem przystąpienia do egzaminu kończącego Kursu jest zrealizowanie przez Uczestnika całego programu Kursu.

8. Warunkiem zorganizowania się Kursu lub Szkolenia jest zgłoszenie się określonej przez Organizatora minimalnej liczby osób uczestniczących w Kursie lub w Szkoleniu.

9. W przypadku braku wystarczającej liczby chętnych osób do udziału w Kursie lub w Szkoleniu, Organizator ma prawo odwołać przeprowadzenie Kursu lub Szkolenia. W takim przypadku Organizatorowi przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej z Uczestnikiem Umowy o świadczenie usługi szkoleniowej. Oświadczenie zostanie wysłane do Uczestnika na adres jego poczty elektronicznej, nie później niż 2 dni przed zaplanowanym terminem Szkolenia lub Kursu. W przypadku złożenia przez Organizatora oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o świadczenie usługi szkoleniowej uważa się taką umowę za niezawartą. W takim przypadku Organizator zwróci Uczestnikowi całą otrzymaną cenę w związku z zawarciem Umowy o świadczenie usługi szkoleniowej. Jednocześnie Organizator może zaproponować Uczestnikowi odbycie Kursu lub Szkolenia w innym terminie lub lokalizacji. W przypadku wyrażenia przez Uczestnika zainteresowania udziałem w Kursie lub w Szkoleniu w innym terminie lub lokalizacji, strony zawrą nową Umowę o świadczenie usługi szkoleniowej, a podlegająca zwrotowi cena, za zgodą Uczestnika, zostanie zaliczona przez Organizatora na poczet płatności ceny z tytułu zawarcia nowej Umowy o świadczenie usługi szkoleniowej.

10.Uczestnik kursu akceptuje możliwość kontroli stanu trzeźwości przed rozpoczęciem zajęć.

11.Promocje nie łączą się.

12.Uczestnik kursu/szkolenia ma obowiązek niezwłocznie po zapisaniu  się wypełnić i odesłać formularz z danymi osobowymi . Szkoła oraz jej pracownicy nie wysyłają powiadomień ponaglających  brak uzupełnienia i odesłania formularza.

III. Warunki składania zgłoszeń, zawarcie umowy i jej realizacja.

1. W celu uczestnictwa w Kursie lub w Szkoleniu konieczne jest dokonanie wyboru Kursu lub Szkolenia oraz zawarcie Umowy o świadczenie usługi szkoleniowej.

2. Zawarcie Umowy o świadczenie usługi szkoleniowej następuje za pośrednictwem Strony internetowej lub przy użyciu poczty elektronicznej (e-mail).

3. W celu zapisania się na Kurs lub Szkolenie konieczne jest wypełnienie karty zgłoszenia znajdującej się na Stronie internetowej, poprzez:

– dokonanie wyboru rodzaju Kursu lub Szkolenia;

–  trybu realizacji;

–  wskazanie miejsca, w jakim ma odbywać się Kurs lub Szkolenie;

–  podania danych osobowych uczestnika: imię, nazwisko, numer telefonu, e-mail, miejsce zamieszkania, miejsce urodzenia, (w przypadku osób niepełnoletnich adres poczty elektronicznej do przedstawiciela ustawowego).

4. W przypadku gdy Uczestnikiem Kursu lub Szkolenia ma być osoba niepełnoletnia do potwierdzenia zawarcia Umowy o świadczenie usługi szkoleniowej konieczne jest dostarczenie Organizatorowi pisemnej zgody jej przedstawiciela ustawowego, nie później niż na 2 dni przed rozpoczęciem Kursu lub Szkolenia. Jeżeli zgoda przedstawiciela ustawowego nie zostanie dostarczona, Organizator powiadomi przedstawiciela ustawowego Uczestnika za pośrednictwem poczty elektronicznej o obowiązku przedłożenia jego pisemnej zgody na udział Uczestnika w Kursie lub w Szkoleniu do momentu rozpoczęcia Kursu lub Szkolenia. Jeżeli zgoda przedstawiciela ustawowego Uczestnika nie zostanie dostarczona w tym terminie, Umowa o świadczenie usługi szkoleniowej traci ważność, a Organizator zwróci całą otrzymaną ceną z tytułu zawarcia umowy.

5. Wszystkie ceny Usług podane na Stronie internetowej są wyrażone w złotych i są cenami brutto.

6. Wiążąca jest cena widniejąca przy opisie Kursu lub Szkolenia w zakładce cena, w momencie zapisywania się przez Uczestnika na Kurs lub Szkolenie.

7. Przyjmowanie przez Organizatora zapisów na Kurs lub Szkolenie kończy się w dniu rozpoczęcia kursu/szkolenia.

8. Przed zapisaniem się na Kurs lub Szkolenie osoba zainteresowana udziałem w nim potwierdza, że zapoznała się z Regulaminem i akceptuje zawarte w nim postanowienia.

9. Zapisanie się przez Uczestnika na Kurs lub Szkolenie nie gwarantuje udziału w nim.

10. Zapisanie się na Kurs lub Szkolenie za pośrednictwem Strony internetowej następuje z momentem kliknięcia przez osobę zainteresowaną ikony „kupuję i płacę” i stanowi równocześnie złożenie oferty zawarcia Umowy o świadczenie usługi szkoleniowej dotyczącej wybranego przez siebie Kursu lub Szkolenia.

11. Po zapisaniu się na Kurs lub Szkolenie Uczestnik otrzyma od Organizatora w terminie jednego dnia roboczego powiadomienie na adres poczty elektronicznej zawierające potwierdzenie zapisania się na kurs/szkolenie. W sytuacji gdy nie ma już wolnych miejsc w wybranym przez uczestnika kursie lub szkoleniu, organizator poinformuje o tym uczestnika, w terminie jednego dnia roboczego, wskazując alternatywne terminy i lokalizacje tego samego Kursu lub Szkolenia, na które są wolne miejsca. Jeżeli osoba będzie zainteresowania udziałem w którymś z zaproponowanych przez Organizatora Kursów lub Szkoleń, będzie mogła kontynuować procedurę zapisania się na Kurs lub Szkolenie.

12. Warunkiem udziału Uczestnika w Szkoleniu lub Kursie jest zapłata Organizatorowi pełnej kwoty przed rozpoczęciem Kursu lub Szkolenia. W celu potwierdzenia zapłaty ceny Uczestnik zobowiązany jest do przedłożenia przed rozpoczęciem zajęć osobie prowadzającej Kurs lub Szkolenie dokumentu potwierdzającego złożenie dyspozycji płatności całej ceny.

13. Rozpoczęcie udziału przez Konsumenta w Kursie lub w Szkoleniu przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy o świadczenie usługi szkoleniowej, o którym mowa w pkt VI Regulaminu, może nastąpić wyłącznie na jego wyraźne żądanie, złożone Organizatorowi w formie pisemnej przed rozpoczęciem Kursu lub Szkolenia. Jeżeli w takim przypadku Konsument skorzysta z prawa do odstąpienia od Umowy o świadczenie usługi szkoleniowej po zgłoszeniu żądania rozpoczęcia Kursu lub Szkolenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim obowiązany jest do zapłaty części ceny za zrealizowany przez Organizatora zakres świadczeń objętych programem Kursu lub Szkoleniu do czasu odstąpienia od umowy. Kwota ceny zostanie obliczona proporcjonalnie do zakresu zrealizowanych przez Organizatora świadczeń objętych programem Kursu lub Szkolenia.

14. Brak udziału przez Uczestnika w Kursie lub w Szkoleniu nie stanowi podstawy do domagania się od Organizatora zwrotu zapłaconej ceny.

15. Certyfikaty lub legitymacje zostaną wysłane na wskazany adres, przez uczestnika w terminie 21 dni roboczych. W przypadku nieodebrania przesyłki, koszt ponownego wysłania ponosi Uczestnik. Wydanie duplikatu 100zł.

16.Do kursów PRO GOLD Trener Personalny oraz instruktor fitness dołączany jest analizator Tanita BC 730.Do kursów on-line słuchawki bluetoth lub do kursów pro online smartwath
17.Kursy i szkolenia w miastach Łódź, Szczecin oraz Katowice realizowane są w obiektach sportowych na terenie całego województwa łódzkiego, zachodniopomorskiego oraz śląskiego.
18. Organizator nie gwarantuje realizacji pełnego kursu/szkolenia w jednym obiekcie oraz dopuszcza możliwość zmiany lokalizacji w trakcie trwania kursu/szkolenia.
19.Terminy podane na stronie internetowej dotyczą wyłącznie kursów grupowych.
20.O wyborze terminu realizacji kursu/szkolenia w trybie indywidualnym decyduje kolejność zgłoszeń.
21.W celu ustalenia terminu kursu/szkolenia indywidualnego należy skontaktować się z sekretariatem poprzez wiadomość mailową na: sekretariat@ast.edu.pl lub kontakt telefoniczny pod numerami: 883 135 506; 883 303 702;  882 899 300
22.Każdorazowa nieobecność uczestnika na szkoleniu musi być obowiązkowo zgłaszana do sekretariatu w formie pisemnej-email, na adres: sekretariat@ast.edu.pl najpóźniej 2 dni przed.
23.Czas na realizację kursów oraz szkoleń indywidulnych wynosi 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć praktycznych kursu/szkolenia. Z wyłączeniem kursów PRO, gdzie czas na realizację kursów PRO wynosi 60 dni od dnia rozpoczęcia zajęć praktycznych kursu.
24.Kursy i szkolenia indywidualne realizowane są w czasie minimum 4h dziennie.
25.Zmiana terminu zajęć grupowych jest możliwa wyłącznie w przypadku gdy każdy z uczestników (kursu/szkolenia), z osobna  zgłosi taką
chęć w formie email i uzyska zgodę AST.
26.Wszelkie wnioski lub ustalenia z AST, uważane będą za wiążące wyłącznie po przesłaniu ich w wiadomości email na sekretariat@ast.edu.pl i uzyskaniu na nie odpowiedzi w tej samej formie.
27.Kursy takie jak Tenis Ziemny, Kickboxing, Boks, Muay Thai nie posiadają akredytacji polskich związków sportowych.

IV. Sposób i termin zapłaty ceny oraz skutki braku uregulowania ceny w terminie

1. W związku z zawarciem Umowy o świadczenie usługi szkoleniowej Uczestnik zobowiązany jest do zapłaty Organizatorowi

2. Zapłata ceny powinna nastąpić w następujący sposób: 1. zaliczka w kwocie 200 złotych w terminie 2 dni od daty zawarcia Umowy o świadczenie usługi szkoleniowej, nie później jednak niż na 2 dni przed datą odbycia Kursu lub Szkolenia;

3. pozostała cześć wynagrodzenia płatna jest nie później niż na 4 dni przed terminem Kursu lub Szkolenia, który jest przedmiotem Umowy o świadczenie usługi szkoleniowej, z zastrzeżeniem pkt IV ust. 3 Regulaminu.

4. W przypadku, gdy Umowa o świadczenie usługi szkoleniowej zostanie zawarta na mniej niż 5 dni przed datą Kursu lub Szkolenia, Uczestnik zobowiązany jest zapłacić całą cenę nie później niż dwa dzień przed rozpoczęciem Kursu lub Szkolenia, bez obowiązku zapłaty zaliczki.

5. W przypadku braku zapłaty przez Uczestnika całej ceny w terminie, Organizator wezwie Uczestnika za pośrednictwem poczty elektronicznej do uregulowania całej ceny do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia Kursu lub Szkolenia.

6. W przypadku, gdy Uczestnik nie zapłaci całej ceny do dnia poprzedzającego rozpoczęcia Kursu lub Szkolenia, Organizator ma prawo odstąpić od Umowy o świadczenie usługi szkoleniowej do momentu rozpoczęcia Kursu lub Szkolenia, chyba że Uczestnik potwierdzi uiszczenie ceny na zasadach określonych w pkt III ust. 14 Regulaminu.

V. Odpowiedzialność za wykonanie usługi. Procedura reklamacyjna.

1. Organizator zobowiązany jest do przeprowadzenia Kursu lub Szkolenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Umową o świadczenie usług szkoleniowych.

2. Organizator ponosi odpowiedzialność wobec Uczestnika z tytułu rękojmi na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, jeżeli przeprowadzony Kurs lub Szkolenie ma wadę.

3. Uczestnik może złożyć reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sekretariat@ast.edu.pl, lub może ją przesłać pocztą na adres Organizatora: ul. Pigwowa 6/29, 52-210 Wrocław.

4. Uczestnik składając reklamację powinien podać: swoje imię i nazwisko, dane kontaktowe, jakiego Kursu lub Szkolenia dotyczy reklamacja, określić wady lub zastrzeżenie dotyczące realizacji Kursu lub Szkolenia oraz jakie żądanie (roszczenie) zgłasza do Organizatora z tytułu wniesionej reklamacji. Zamieszczenie powyższych informacji w reklamacji ma na celu wyłącznie ułatwienie jej rozpoznania oraz umożliwienie podjęcia szybszej decyzji Organizatora w sprawie jej rozpatrzenia. Brak podania powyższych informacji nie ma wpływu na treść rozstrzygnięcia reklamacji.

5. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora w sprawie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni roboczych od daty jej zgłoszenia. Decyzja Organizatora w sprawie rozpoznania reklamacji zostanie przesłana Uczestnikowi na adres jego poczty elektronicznej.

6. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z procedurą składania reklamacji Uczestnik może skorzystać z usługi Infolinii.

VI. Prawo do odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. ustawy o prawach konsumenta (dz. U. 2014 poz. 827) Konsument ma prawo do odstąpienia od Umowy o świadczenie usługi szkoleniowej zawartej na odległość bez podania przyczyny po warunkiem:

2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży powinno zostać złożone Organizatorowi w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy o świadczenie usługi szkoleniowej. Termin do złożenia oświadczenia jest zachowany, jeżeli zostało ono wysłane Organizatorowi przed upływem wskazanego terminu.

3. Konsumentowi  przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy o świadczenie usługi szkoleniowej ,realizowanej stacjonarnie, rozpoczętej, maksymalnie po pierwszym dniu kursu lub po dwóch godzinach szkolenia bez obowiązku podania przyczyny. W tym przypadku nastąpi zwrot 50% wartości kwoty kursu/szkolenia. W przypadku kursów i szkoleń on-line i odebrania materiałów szkoleniowych pocztą elektroniczną zwrot środków nie przysługuje zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta.

4. Oświadczenie Konsumenta o odstąpieniu może być sformułowane w dowolny sposób, jednak z jego treści powinna wynikać wola jednoznacznego odstąpienia od Umowy o świadczenie usługi szkoleniowej. Oświadczenie powinno wskazywać imię i nazwisko Konsumenta oraz wskazanie rodzaj Szkolenia lub Kursu oraz daty i miejsca, w którym się miało odbyć. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu w formie pisemnej również podpis osoby składającej oświadczenie.

5. Konsument do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy może posłużyć się oświadczeniem, które zostało dostarczone wraz z potwierdzeniem zawarcia Umowy o świadczenie usługi szkoleniowej.

6. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać do Organizatora pocztą na adres: ul. Pigwowa 6/29, 52-210 Wrocław, lub e-mail: sekretariat@ast.edu.pl

7. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od Umowy o świadczenie usługi szkoleniowej uważa się ją za niezawartą.

8. Organizator zobowiązany jest zwrócić kwotę Konsumentowi, który odstąpił na zasadach określonych w niniejszym punkcie Regulaminu od Umowy o świadczenie usługi szkoleniowej , nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Zwrot płatności dokonany zostanie przez Organizatora przelewem na rachunek bankowy Uczestnika, z którego dokonał on płatności.

VII. Świadczenie przez Sprzedawcę usług drogę elektroniczną w ramach Strony internetowej

1. Organizator zobowiązany jest podjąć niezbędne działania w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności Strony internetowej.

2. Organizator zobowiązany jest rozpatrzyć wszelkie reklamacje złożone w zakresie nieprawidłowości, usterek lub przerw w funkcjonowaniu Strony internetowej, w terminie nie dłuższym niż 7 dni. O rozstrzygnięciu reklamacji osoba składająca reklamacja zostanie powiadomiona na wskazany przez siebie adres lub adres poczty elektronicznej. W celu uniknięcia wątpliwości zastrzega się, że niniejsze postanowienie Regulaminu nie stosują się do reklamacji składanych przez Uczestnika dotyczących realizacji Umowy o świadczenie usługi szkoleniowej.

3. Na żądanie Uczestnika Organizator zobowiązuje się udostępnić aktualną informację o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną w ramach Strony internetowej.

VIII. Prawa autorskie i pokrewne

1. Strona internetowa oraz fanpage są chronione prawem autorskim.

2. Organizator jest właścicielem lub licencjobiorcą materiałów zamieszczonych na Stronie internetowej, jeśli wyraźnie nie stwierdzono inaczej.

3. Organizator upoważnia Uczestnika do korzystania na podstawie niewyłącznej, nieodpłatnej i nieprzenoszalnej licencji do korzystania z autorskich praw majątkowych do materiałów zawartych na Stronie internetowej jedynie w celu zapoznania się z prezentacją oferowanych przez Organizatora Szkoleń i Kursów oraz w celu zawarcia Umowy o świadczenie usługi szkoleniowej i usług świadczonych drogą elektroniczną w zakresie określonym w Regulaminie.

4. Uczestnik nie może bez zgody Organizatora lub licencjodawcy korzystać z materiałów zawartych na stronie internetowej dla celów komercyjnych.

5. Logo i nazwy Organizatora oraz znaki towarowe umieszczone na Stronie internetowej są prawnie chronione.

6. Organizator informuje, że naruszenie praw autorskich i innych praw będzie ścigane na drodze cywilnej lub karnej.

7.Akceptując regulamin, uczestnik wyraża zgodę na fotografowanie go w takcie zajęć oraz udostępnianie wizerunku w social mediach AST oraz na ast.edu.pl.

8.Brak zgody na utrwalanie wizerunku poprzez fotografowanie lub nagranie wideo, musi być zgłoszony w odrębnej wiadomości email w dniu dokonania zapisu .

IX. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Konsument może skorzystać z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

2. Konsument ma prawo zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji

Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy o świadczenie usługi szkoleniowej

3. Konsument ma prawo zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Organizatorem,

4. Konsument ma prawo uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Organizatorem do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów.

5. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl

X. Postanowienia końcowe

1. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej.

2. Regulamin jest częścią zawieranej Umowy o świadczenie usługi szkoleniowej. Treść Regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem w momencie składania zapisu przez Uczestnika na Kurs lub Szkolenie.

3. W trakcie korzystania ze Strony internetowej nie może dostarczać treści o charakterze bezprawnym.

4. Prawem właściwym dla umów sprzedaży zawartych pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem na warunkach określonych w Regulaminie jest prawo polskie.

5. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów o świadczenie usług szkoleniowych między

Organizatorem a Uczestnikiem będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. W przypadku braku możliwości zawarcia ugodowego rozstrzygnięcia sporu każda ze stron będzie uprawniona do skierowania sprawy do właściwego rzeczowo i miejscowo sądu powszechnego.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Organizatora, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na Stronie internetowej. Zapisy na Kursy lub Szkolenia złożone przed datą wejścia w życie zmian Regulaminu są realizowane i rozliczane na podstawie zapisów regulaminu obowiązujących w dniu złożenia zapisu na Kurs lub Szkolenie. Zmiany Regulaminu nie naruszą praw Uczestników, które nabyli przed datą wejścia w życie nowych zapisów Regulaminu.

7. Akceptując regulamin, uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie ofert kursów i szkoleń na wskazany adres e-mail.

8. Regulamin obowiązuje od dnia 17.05.2020 r.

Polityka  prywatności

Polityka prywatności serwisu www.ast.edu.pl

 1. Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług szkoleniowych poprzez Serwis.

 1. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest

AKADEMIA SZKOLENIA TRENERÓW SPORTU, TURYSTYKI I REKREACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą we Wrocławiu, ul. Pigwowa 6/29, 52-210 Wrocław ; telefon 883 303 702, e-mail: sekretariat@ast.edu.pl, NIP 8971802290.

 1. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
 2. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 3. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
 4. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
 5. poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].
 6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
 7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego
 8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
 10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 11. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis www.ast.edu.pl .Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
 12. Państwa dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie dobrowolnie udzielonej przez Państwo zgody, w takim przypadku mogą Państwo cofnąć zgodę w dowolnym momencie- podstawa prawna (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody lub odmowa jej wyrażenia spowoduje, że administrator danych nie będzie przetwarzał Państwa danych w celach wynikających ze zgody.

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.