1.Bezpłatny kurs dla osoby zgłaszającej grupę, minimum 7 osób + Ty (czyl razem 8 osób).

Samodzielnie ogłaszasz w internecie, na uczelni, że poszukujesz chętnych do udziału w kursie i samodzielnie prowadzisz  akcję promocyjno – reklamową wykorzystując własne kanały np: facebook, instagram, znajomi, fora dyskusyjne i tematyczne portale internetowe, czaty, ogłoszenia bezpłatne, plakaty.

Po zebraniu swojej grupy, przesyłasz do Nas listę z nazwiskami i wybranym dowolnie terminem kursu.

Następnie grupa 7 osób wpłaca pełną kwotę kursu, a Ty jako 8 osoba otrzymujesz kurs bezpłatnie.

2. Bezpłatne kursy PRO oraz dowolne kursy i szkolenia dla wymienionej poniżej grupy osób:

 • osoba bezrobotna,
 • osoba poszukująca pracy:
 • będąca w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego, z winy pracodawcy,
 • pracująca u pracodawcy w stanie upadłości lub likwidacji,
 • otrzymująca świadczenia socjalne na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny,
 • uczestnicząca w indywidualnym programie integracji lub zajęciach Centrum Integracji Społecznej,
 • będąca żołnierzem rezerwy,
 • pobierająca rentę szkoleniową,
 • pobierająca świadczenie szkoleniowe wypłacane przez pracodawcę,
 • będąca domownikiem lub małżonkiem rolnika, szukającym pracy poza rolnictwem i podlegającemu ubezpieczeniu społecznemu,
 • będąca cudzoziemcem, m.in. obywatelem państwa należącego do Unii Europejskiej lub państwa, które zawarło odpowiednie umowy ze Wspólnotą Europejską; uchodźcą; osoba posiadającą zezwolenie na pobyt stały, osiedlenie się,
 • niepracująca w wieku 45 lat i powyżej.

 

WAŻNE:

AST jest wpisana do ogólnopolskiego Rejestru Instytucji Szkoleniowych, prowadzonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, pod numerem ewidencyjnym 2.02/00127/2018.

Osoby bezrobotne lub poszukujące pracy, zainteresowane naszymi kursami, mogą uzyskać  finansowanie z takich instytucji jak: Fundusz Pracy, PFRON lub fundusze pomocowe Unii Europejskiej. Z  wnioskiem o sfinansowanie kursu należy zgłosić się do swojego Urzędu Pracy.

Prawo do bezpłatnej realizacji kursu przez osoby bezrobotne wynika z ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, z późniejszymi zmianami.

Kto jeszcze może otrzymać finansowanie:

Osoby zatrudnione w firmach związanych z branżą zdrowia i fitness mogą dostać dofinansowanie w ramach KFS (Krajowego Funduszu Szkoleniowego). Z wnioskiem o sfinansowanie kursu należy zgłosić się do swojego Urzędu Pracy.

Co należy zrobić, by otrzymać finansowanie:

 1. Zapoznaj się z wymienioną wyżej ustawą, szczególną uwagę zwróć na art. 14-18.
 2. Zarejestruj się jako osoba bezrobotna.
 3. Wydrukuj z naszej strony ofertę wybranego kursu i zanieś ją do Powiatowego Urzędu Pracy, (adres swojego urzędu oraz więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie) .
 1. Pracownikowi swojego Urzędu podaj poniższe punkty a). b). c). :

a). nazwę i adres naszej siedziby:

 Akademia Szkolenia Trenerów Sportu, Turystyki i Rekreacji Sp. z o.o.

 1. Solidarności 1/3/5/521, 53-661 Wrocław.

b). nasz numer w RIS:  2.02/00127/2018

c). numer telefonu do naszego Sekretariatu: 883 135 506

7.Pracownik Urzędu Pracy skontaktuje się z nami i Akademia dopełni z Urzędem resztę formalności resztę formalności.

Wybierz swoje miasto, odpowiedni termin i… zapisz się na kurs. Kiedy, jeśli nie teraz?

17

MIAST W POLSCE

48

RODZAJÓW KURSÓW

4947

Kursantów