1.Bezpłatny kurs dla osoby zgłaszającej grupę, minimum 7 osób + Ty (czyl razem 8 osób).

Samodzielnie ogłaszasz w internecie, na uczelni, że poszukujesz chętnych do udziału w kursie i samodzielnie prowadzisz  akcję promocyjno – reklamową wykorzystując własne kanały np: facebook, instagram, znajomi, fora dyskusyjne i tematyczne portale internetowe, czaty, ogłoszenia bezpłatne, plakaty.
Po zebraniu swojej grupy, przesyłasz do Nas listę z nazwiskami i wybranym dowolnie terminem kursu.
Następnie grupa 7 osób wpłaca pełną kwotę kursu, a Ty jako 8 osoba otrzymujesz kurs bezpłatnie.

2. Bezpłatne kursy PRO oraz dowolne kursy i szkolenia dla wymienionej poniżej grupy osób:

 1. osoba bezrobotna,
 2. osoba poszukująca pracy:
 3. będąca w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego, z winy pracodawcy,
 4. pracująca u pracodawcy w stanie upadłości lub likwidacji,
 5. otrzymująca świadczenia socjalne na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny,
 6. uczestnicząca w indywidualnym programie integracji lub zajęciach Centrum Integracji Społecznej,
 7. będąca żołnierzem rezerwy,
 8. pobierająca rentę szkoleniową,
 9. pobierająca świadczenie szkoleniowe wypłacane przez pracodawcę,
 10. będąca domownikiem lub małżonkiem rolnika, szukającym pracy poza rolnictwem i podlegającemu ubezpieczeniu społecznemu,
 11. będąca cudzoziemcem, m.in. obywatelem państwa należącego do Unii Europejskiej lub państwa, które zawarło odpowiednie umowy ze Wspólnotą Europejską; uchodźcą; osoba posiadającą zezwolenie na pobyt stały, osiedlenie się,
 12. niepracująca w wieku 45 lat i powyżej.

 

WAŻNE:
AST jest wpisana do ogólnopolskiego Rejestru Instytucji Szkoleniowych, prowadzonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, pod numerem ewidencyjnym 2.02/00127/2018.
Osoby bezrobotne lub poszukujące pracy, zainteresowane naszymi kursami, mogą uzyskać  finansowanie z takich instytucji jak: Fundusz Pracy, PFRON lub fundusze pomocowe Unii Europejskiej. Z  wnioskiem o sfinansowanie kursu należy zgłosić się do swojego Urzędu Pracy.
Prawo do bezpłatnej realizacji kursu przez osoby bezrobotne wynika z ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, z późniejszymi zmianami.

Kto jeszcze może otrzymać finansowanie:

Osoby zatrudnione w firmach związanych z branżą zdrowia i fitness mogą dostać dofinansowanie w ramach KFS (Krajowego Funduszu Szkoleniowego). Z wnioskiem o sfinansowanie kursu należy zgłosić się do swojego Urzędu Pracy.

Co należy zrobić, by otrzymać finansowanie:

 1. Zapoznaj się z wymienioną wyżej ustawą, szczególną uwagę zwróć na art. 14-18.
 2. Zarejestruj się jako osoba bezrobotna.
 3. Wydrukuj z naszej strony ofertę wybranego kursu i zanieś ją do Powiatowego Urzędu Pracy, (adres swojego urzędu oraz więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie) .
 4. Pracownikowi swojego Urzędu podaj poniższe punkty a). b). c).

a). nazwę i adres naszej siedziby:Akademia Szkolenia Trenerów Sportu, Turystyki i Rekreacji Sp. z o.o.  pl. Solidarności 1/3/5/521, 53-661 Wrocław.
b). nasz numer w RIS:  2.02/00127/2018
c). numer telefonu do naszego Sekretariatu: 883 135 506

5. Pracownik Urzędu Pracy skontaktuje się z nami i Akademia dopełni z Urzędem resztę formalności resztę formalności.

Wybierz swoje miasto, odpowiedni termin i… zapisz się na kurs. Kiedy, jeśli nie teraz?

17

MIAST W POLSCE

48

RODZAJÓW KURSÓW

4947

Kursantów